Vaše dotazy   |   Kontakty

CENA VODY A STOČNÉHO

 • Cena vodného a stočného v okrese  Zlín je pro rok 2015 stanovena na  86,12 vč DPH za  1m3
 • Touto cenou je podle statistik okres Zlín na 24. místě v ČR
 • Do roku 2018 očekáváme propad na 40. místo v ČR

  Poznámka:
  VaK Zlín, a.s. nestanovuje cenu vodného a stočného podle toho, aby se okres Zlín v žebříčku umístil co nejlépe, ale řídí se především principy řádného hospodáře. Je nezbytné být zodpovědný nejen vůči svěřenému majetku, ale vzít do úvahy také sociální stránku věci a vliv na životní prostředí (v důsledku toho je stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti VaK Zlín bez ohledu na skutečné náklady v daném místě)
Věděli jste, že:
 • Spotřeba vody  na 1 obyvatele denně je 82,5 litrů, což je zhruba 7 Kč denně
 • V případě čtyřčlenné domácnosti tak celkové náklady činí 840 Kč za měsíc
 • Celkové náklady domácnosti (dle ČSÚ) na spotřebu vody činí  1,4% (elektřina 5%, cigarety a alkohol 2,8%)

Co ovlivňuje cenu vody

 • Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na:
  • Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m3)
  • Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem)
  • Rozsah vodohospodářské infrastruktury
  • Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy
  • Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť
Věděli jste, že:
 • Zlín nakupuje 60% povrchové vody a 40% podzemní vody (pro srovnání Kroměříž nakupuje většinu vody podzemní)
 • Cena povrchové vody se za posledních 5 let zvýšila o 24,5%
 • Zlínsko dále vynakládá v porovnání s ostatními vyšší prostředky na nákup vody ze Vsetína a na čištění odpadních vod z Otrokovic
 • Zlín se vyznačuje velkou členitostí terénu (v důsledku toho nemůže při distribuci plně využívat přírodního spádu a velké objemy vody se musí přečerpávat)
 • V letech 2010 a 2012 došlo ke skokovému nárůstu ceny vody (o 8,20 Kč/m3 a 10,10 Kč/m3). Tento nárůst byl způsoben rozsáhlými investicemi ve výši přesahující 0,5 miliardy Kč (zejména se jednalo o investice do čističek odpadních vod)

Srovnání nákladů vybraných vodáren

Město Neovlivnitelné náklady Ovlivnitelné náklady
Zlín22 %78 %
Olomouc8 %92 %
Uherské Hradiště11 %89 %
Kroměříž11 %89 %
Vsetín12 %88 %
Přerov21 %79 %
Pardubice11 %89 %
TOP 5014 %86 %Jak přesně se počítá cena vodného a stočného?

 • Právní rámec pro oblast cen vodného a stočného se řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a příslušnými prováděcími vyhláškami
 • Vodné a stočné navrhuje Moravská vodárenská, a.s. (provozovatel)
 • Do ceny pro vodné a stočné lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a DPH.
 • Mezi ekonomicky oprávněné náklady patří také nájemné.
 • Na základě podmínek stanovených provozní smlouvou stanovuje nájemné VaK Zlín, a.s.
 • Výše nájemného dle odstavce č.4 Provozní smlouvy musí pokrýt zejména náklady na udržování vodohospodářské infrastruktury a vytvořit zdroje na její obnovu (investice).
 • Na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 a na základě provozní smlouvy má VaK Zlín, a.s. právo i povinnost se k ceně vodného a stočného vyjádřit .
 • V případě, že není výše vodného a stočného odslouhlasena, dochází k úpravě ceny vodného a stočného pouze o inflaci.
Věděli jste, že:
 • Finanční úřad v Olomouci zahájil prověrku ceny vodného a stočného za rok 2013
 • Generální finanční ředitelství pověřilo touto kontrolou specializovaný útvar, který neshledal žádné pochybení.

VaK Zlín, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

Kontakt

Tel: +420 577 104 619
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz

Důležitá čísla

Poruchy: 577 124 240 – 250
Zákaznická linka: 840 668 668